Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do 1.000.000 EUR, ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovených AML zákonom.

Aké sú povinnosti ustanovené AML zákonom?

 • nevykonala základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
 • nevykonala identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1.000 eur
 • neurčila primerane rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu
 • nevyhodnotila a nezohľadnila rizikové faktory uvedené v hodnotení rizík pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania terorizmu
 • nepreukázala primeraný rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu ku klientovi v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu
 • neoverila platnosť a úplnosť identifikačných údajov a informácií v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu aj počas trvania obchodného vzťahu a nezaznamenala ich zmeny
 • nevykonala zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi na základe posúdenia rizík, že niektorý klient, druh obchodu alebo konkrétny obchod predstavuje vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu
 • nezisťovala, resp. neposudzovala, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý
 • neodmietla uzavretie obchodného vzťahu, neukončila obchodný vzťah alebo neodmietla vykonanie obchodu, ak povinná osoba nemohla vykonať základnú starostlivosť, alebo ak klient odmietol preukázať, v mene koho koná
 • nezdržala neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie finančnej spravodajskej jednotke, ak hrozilo nebezpečie, že jej vykonaním mohlo byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu
 • neohlásila finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu, ako aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie
 • neuchovávala počas 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady a od skončenia obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom
 • neuchovávala údaje a písomné doklady aj dlhšie ako 5 rokov, ak o to písomne požiadala finančná spravodajská jednotka
 • neuchovávala počas 5 rokov údaje a písomné doklady o klientoch po ukončení činnosti povinnej osoby
 • neposkytla finančnej spravodajskej jednotke údaje o obchodných vzťahoch alebo obchodoch, ako aj informácie o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na obchode

Pokutu možno uložiť do 3 rokov odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná spravodajská jednotka zistila, najneskôr do 5 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Porušenie povinnosti sa považuje za zistené dňom vypracovania písomného oboznámenia s kontrolnými zisteniami.