Pre koho je služba AML & CFT Compliance určená?

 • Banka
 • Centrálny depozitár cenných papierov
 • Burza cenných papierov
 • Komoditná burza
 • Správcovská spoločnosť a depozitár
 • Obchodník s cennými papiermi
 • Finančný agent
 • Finančný poradca
 • Zahraničný subjekt kolektívneho investovania
 • Poisťovňa
 • Dôchodková správcovská spoločnosť
 • Doplnková dôchodková spoločnosť
 • Zmenáreň
 • Obchodník s pohľadávkami
 • Dražobná spoločnosť
 • Leasingová spoločnosť
 • Poskytovateľ úverov
 • Platobná inštitúcia
 • Poskytovateľ platobných služieb
 • Poskytovateľ služieb o platobnom účte
 • Agent platobných služieb
 • Inštitúcia elektronických peňazí
 • Exportno-importná banka
 • Prevádzkovateľ hazardnej hry
 • Poštový podnik
 • Súdny exekútor
 • Konkurzný správca, reštrukturalizačný správca
 • Audítor, účtovník, daňový poradca
 • Realitná kancelária
 • Advokát, notár
 • Poskytovateľ služieb správy majetku
 • Poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti
 • Organizačný a ekonomický poradca
 • Služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
 • Prevádzkovateľ aukčnej siene
 • Obchodník s umeleckými dielami
 • Obchodník so zberateľskými predmetmi
 • Obchodník so starožitnosťami
 • Obchodník s kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
 • Obchodník s drahými kovmi a kameňmi
 • Záložňa
 • Veriteľ
 • Poskytovateľ služieb virtuálnej meny

Povinnou osobou na účely AML zákona je tiež právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nie je uvedená vyššie, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.