VeriFace je komplexná služba vzdialeného overovania totožnosti, ktorá zefektívňuje proces prijímania zákazníkov, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov.

  • Overovanie dokladov totožnosti
  • Porovnávanie tvárí
  • Kontrola živosti
  • AML kontrola (KÚV, PEP, Sankcie)
  • Overovanie veku
  • Pravidelné monitorovanie

Kedy je potrebné vykonať zvýšenú starostlivosť?

Povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu.

Zvýšená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi sa vykoná najmenej v prípadoch, ak z posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 AML zákona vyplynie, že je potrebné vykonať zvýšenú starostlivosť a klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie.

V tomto prípade je nevyhnutné dodržať minimálny rozsah opatrení, ktoré spočívajú v identifikácii klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vo vykonaní ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov v spojení s jednou z 2 alternatív a to:

Písomné potvrdenie

Vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky, zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcie, ktorá pôsobí na území členského štátu, že je jej klientom (potvrdenie o existencii zmluvného vzťahu medzi bankou resp. finančnou inštitúciou a takýmto klientom).

Platba z účtu

Zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo v zahraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ak klient predložil doklad preukazujúci existenciu takéhoto účtu (napr. kópia uzatvorenej zmluvy k tomuto účtu).