AML & CFT Compliance je komplexná služba poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti AML, ktorá zefektívňuje proces posudzovania obchodov a preverovania osôb, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov.

 • Vypracovanie/kontrola/aktualizácia programov vlastnej činnosti
 • Zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
 • Odmietnutie obchodu/obchodného vzťahu
 • Preverovanie KÚV, PEP, sankcií
 • Vypracovanie stanovísk a usmernení
 • Online overovanie totožnosti

Čo služba AML & CFT Compliance ponúka?

Našim poslaním je poskytovanie úplných, presných a včasných informácií v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a tým výrazným spôsobom prispievať a spolupôsobiť pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V úzkej spolupráci s povinnými osobami sa snažíme zlepšovať prostredie pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu zvyšovaním kvality procesov vypracovávania, kontroly a aktualizácie programov vlastnej činnosti pre všetky povinné osoby.

Vyvíjame zvýšené úsilie pri včasnej identifikácii podozrivých aktivít pri rozpoznávaní neobvyklých obchodných operácií, sledovaním, posudzovaním a vyhodnocovaním jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov, ako aj aktualizácii metód, foriem a relevantných indikátorov.

V súlade s národným hodnotením rizík, ako aj odporúčaním výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL a FATF, posudzujeme a identifikujeme nedostatky týchto opatrení a prijímame účinné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Neustále reagujeme na nový vývoj trendov v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, najmä v ekonomickej trestnej činnosti, v daňovej trestnej činnosti, v oblasti elektronických platobných služieb, počítačovej kriminality, kryptomien, ako aj internetových podvodov.

Garantujeme 100 % ochranu, kvalitu a úplnosť programu vlastnej činnosti pri vykonávaní kontroly plnenia a dodržiavania povinností u povinných osôb, ako aj maximálnu diskrétnosť pri posudzovaní a vyhodnocovaní jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov.

Pre koho je služba AML & CFT Compliance určená?

 • Banka
 • Centrálny depozitár cenných papierov
 • Burza cenných papierov
 • Komoditná burza
 • Správcovská spoločnosť a depozitár
 • Obchodník s cennými papiermi
 • Finančný agent
 • Finančný poradca
 • Zahraničný subjekt kolektívneho investovania
 • Poisťovňa
 • Dôchodková správcovská spoločnosť
 • Doplnková dôchodková spoločnosť
 • Zmenáreň
 • Obchodník s pohľadávkami
 • Dražobná spoločnosť
 • Leasingová spoločnosť
 • Poskytovateľ úverov
 • Platobná inštitúcia
 • Poskytovateľ platobných služieb
 • Poskytovateľ služieb o platobnom účte
 • Agent platobných služieb
 • Inštitúcia elektronických peňazí
 • Exportno-importná banka
 • Prevádzkovateľ hazardnej hry
 • Poštový podnik
 • Súdny exekútor
 • Konkurzný správca, reštrukturalizačný správca
 • Audítor, účtovník, daňový poradca
 • Realitná kancelária
 • Advokát, notár
 • Poskytovateľ služieb správy majetku
 • Poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti
 • Organizačný a ekonomický poradca
 • Služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
 • Prevádzkovateľ aukčnej siene
 • Obchodník s umeleckými dielami
 • Obchodník so zberateľskými predmetmi
 • Obchodník so starožitnosťami
 • Obchodník s kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
 • Obchodník s drahými kovmi a kameňmi
 • Záložňa
 • Veriteľ
 • Poskytovateľ služieb virtuálnej meny