Komplexná služba, ktorá vám pomôže hodnotiť a riadiť riziká, vykonávať hĺbkovú kontrolu svojich zákazníkov a dodržiavať najlepšie bezpečnostné štandardy.

Hladký proces vzdialeného posudzovania a vyhodnotenia obchodov pomáha firmám znížiť bezpečnostné riziko, pravidelne monitorovať svojich zákazníkov a plniť prísne regulačné požiadavky.

Preverte svojich zákazníkov v priebehu niekoľkých sekúnd na zmiernenie rizika a dodržiavanie predpisov.

Váš pracovník KYC alebo pracovník Compliance môže tieto informácie použiť v rozhodovacom procese.

Ako služba AML & CFT Compliance funguje pre posudzovanie obchodov?

Na základe prehľadu konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti, ako aj v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu naše balíky služieb obsahujú nasledovné odborné činnosti:

Posúdenie a vyhodnotenie, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, ako aj venovanie osobitnej pozornosti všetkým zložitým obchodom, nezvyčajne veľkým obchodom alebo obchodom, ktoré nemajú zrejmý ekonomický alebo zákonný účel.

Posúdenie a vyhodnotenie, či povinná osoba je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonanie konkrétneho obchodu, ak povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi alebo klient odmietne preukázať, v mene koho koná.

Posúdenie a vyhodnotenie, či povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie finančnej spravodajskej jednotke, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu.

Spracovanie a zaslanie povinnej osobe interné hlásenie o neobvyklej obchodnej operácie alebo pokus o jej vykonanie, ako aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie, ktoré povinná osoba je povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke bez zbytočného odkladu.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie týchto informácií, ako aj zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou.

Vypracovanie a poskytnutie stanoviska alebo usmernenia k jednotlivým ustanoveniam AML zákona na základe vedomostí a skúseností v danej oblasti, ako aj výklad súvisiacich právnych predpisov.