AML Control je komplexná služba pre kontrolu osôb a krajín, ktorá zefektívňuje proces základnej starostlivosti, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov.

 • Konečný užívateľ výhod
 • Skutočný majiteľ firmy
 • Politicky exponovaná osoba
 • Sankcionovaná osoba
 • Sankcionovaná krajina
 • Vysokoriziková tretia krajina
 • Nespolupracujúca krajina na dane
 • Krajina so zvýšeným monitorovaním

Vymedzenie základných pojmov

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo združenie majetku.

Skutočným majiteľom firmy je každá fyzická osoba, ktorá v konečnom dôsledku vlastní alebo kontroluje právnickú osobu alebo právne usporiadanie.

Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia na území Slovenska alebo v zahraničí.

Sankcionovanou osobou je fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia a podlieha obmedzeniam pri nakladaní s majetkom.

Sankcionovanou krajinou je štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia a podlieha obmedzeniam pri určitých typoch činností.

Vysokorizikovou treťou krajinou je štát, ktorý má zistené strategické nedostatky v oblasti boja proti legalizácii a financovaniu terorizmu.

Nespolupracujúcou krajinou na daňové účely je štát, ktorý nesplnil svoje záväzky týkajúce sa dodržiavania kritérií dobrej správy daní.

Krajinou so zvýšeným monitorovaním je štát, ktorý je pod zvýšeným dohľadom pri riešení strategických nedostatkov v oblasti boja proti ML/FT.

Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi

 • Identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie týchto informácií,
 • Zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou,
 • Zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou,
 • Zistenie, či osoba je usadená v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú krajinu.

Doba trvania uplatňovania zvýšenej starostlivosti vo vzťahu k politicky exponovanej osobe

Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe je povinná osoba povinná uplatňovať najmenej po dobu 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie; najneskôr však dovtedy, kým povinná osoba na základe hodnotenia rizík podľa § 20a AML zákona u tohto klienta nevylúči riziko špecifické pre politicky exponované osoby.