Programy vlastnej činnosti

Zostaňte v súlade s prísnymi regulačnými požiadavkami, spravujte a zmierňujte riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov a zefektívnite proces dodržiavania programu a povinností ustanovených AML zákonom.

 • Stanovenie prehľadu foriem NOO
 • Hodnotenie a riadenie rizík
 • Posudzovanie obchodov a operácií
 • Uchovávanie údajov a informácií
 • Zabezpečenie ochrany zamestnanca
 • Odborná príprava zamestnancov
 • Kontrola dodržiavania programu

Ako si vybrať program vlastnej činnosti?

Program vlastnej činnosti povinnej osoby zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu je vypracovaný v súlade s AML zákonom a cena za vypracovanie, kontrolu alebo aktualizáciu programu je stanovená dohodou s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť povinnej osoby a predmet činnosti povinnej osoby.

Vypracovanie programu

Vypracovanie programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v štátnom jazyku s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť povinnej osoby a predmet činnosti tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa AML zákona.

Kontrola programu

Kontrola programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu v štátnom jazyku s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť povinnej osoby a predmet činnosti za účelom odstránenia nedostatkov tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa AML zákona.

Aktualizácia programu

Aktualizácia programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu najmä v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby alebo pred začatím poskytovania nových produktov, ak zmena predmetu činnosti alebo začatie poskytovania nových produktov môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, ako aj v súvislosti s novelizáciou AML zákona.

Čo musí program vlastnej činnosti obsahovať?

 • prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
 • postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
 • určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, s uvedením jej mena, priezviska a pracovného zaradenia; ak takouto osobou nie je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, táto osoba musí byť vedúcim zamestnancom, musí mať možnosť priamej komunikácie so štatutárnym orgánom a dozorným orgánom a musí mať prístup k informáciám a dokladom, ktoré povinná osoba získala pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
 • spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.