Spracovanie a uchovávanie údajov


Povinná osoba je oprávnená na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie získavať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby.


Spracovanie osobných údajov

Povinná osoba je oprávnená na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v nasledovnom rozsahu:

  • pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • pri vykonávaní zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • pri vykonávaní zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Povinná osoba je oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vyplýva taktiež aj zo zákona o ochrane osobných údajov.

Podľa článku 43 IV. AML Smernice, spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, sa považuje za otázku verejného záujmu.

Povinná osoba je povinná pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu upozorniť klienta na povinnosti povinnej osoby spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a to v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 1 AML zákona.

Povinná osoba je povinná uchovávať počas 5 rokov

  • od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané v rozsahu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v rozsahu zisťovania neobvyklej obchodnej operácie,
  • od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom.

Finančná spravodajská jednotka môže písomne požiadať povinnú osobu o predĺženie vyššie uvedenej lehoty na uchovávanie údajov avšak táto nová lehota nesmie presiahnuť ďalších 5 rokov.

Finančná spravodajská jednotka vo svojej žiadosti uvedie aj rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.

Povinnosť uchovávať údaje a písomné doklady má aj osoba, ktorá ukončí činnosť povinnej osoby, a to až do uplynutia doby, počas ktorej je povinná osoba uvedené údaje povinná uchovávať.

Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné a bola zaistená možnosť ich uchovania vo vyššie uvedených lehotách.

Taktiež vyobrazenie identifikovanej fyzickej osoby v doklade totožnosti musí byť v takej kvalite, aby umožňovala overenie zhody podoby identifikovanej osoby.