Program vlastnej činnosti povinnej osoby


Základnou povinnosťou pre povinnú osobu je vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti s ohľadom na jej vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť a predmet podnikania.


A. Prehľad konkrétnych foriem NOO podľa predmetu činnosti povinnej osoby, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti

Prehľad konkrétnych foriem NOO musí byť obligatórnou súčasťou každého programu vlastnej činnosti povinnej osoby a zároveň musí byť prispôsobený predmetom činností, na základe ktorých je povinná osoba zaradená medzi povinné osoby tak, aby konkrétne formy NOO boli jasne stanovené a objektívne aplikovateľné v procese posúdenia obchodnej operácie z hľadiska jej neobvyklosti.

Pri stanovení konkrétnych foriem NOO, preto musí povinná osoba zamerať svoju pozornosť primárne na najdôležitejšie rizikové faktory (identifikátory) podľa predmetu svojej činnosti.

B. Spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi

V rámci spôsobu vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná osoba okrem iného povinná jednoznačne stanoviť podmienky a postup vykonania všetkých 3 druhov starostlivosti (základná, zjednodušená, zvýšená) predovšetkým s ohľadom na činnosť, ktorú vykonáva najmä z pohľadu toho, či v rámci svojej činnosti vykonáva príležitostné obchody alebo uzatvára obchodné vzťahy, prípadne vykonáva ich kombináciu.

C. Spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a AML zákona

V rámci spôsobu hodnotenia a riadenia rizík je povinná osoba povinná stanoviť aj vlastné rizikové faktory, rozdelenie konkrétnych rizík a im zodpovedajúce kritériá tak, aby bolo možné jednotlivé riziká rozpoznať, identifikovať a vyhodnotiť, pričom je potrebné prihliadnuť aj na riziká uvedené v prílohe č. 2 AML zákona, ako aj na výsledky národného a nadnárodného hodnotenia rizík v danom sektore a následne uplatniť AML zákonom predpísaný druh starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

D. Postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý

Posudzovanie neobvyklosti obchodu povinná osoba vykoná na základe jednotlivých okolností obchodu, resp. finančnej operácie a to s ohľadom na prehľad konkrétnych foriem NOO a následne rozhodne, či ide alebo nejde o neobvyklú obchodnú operáciu.

E. Postup od zistenia NOO po jej neodkladné ohlásenie FSJ, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí NOO posudzujú

Neobvyklá obchodná operácia alebo pokus o jej vykonanie musia byť ohlásené FSJ bez zbytočného odkladu, pričom ide o neodkladný a neopakovateľný úkon, ktorý je povinná osoba povinná vykonať pri každom obchode, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.

F. Postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16 AML zákona

Pre správnu aplikáciu AML zákona, ako aj vzhľadom na bezodkladné plnenie ohlasovacej povinnosti v podmienkach povinnej osoby je potrebné presne vymedziť, akým spôsobom sa vykoná zdržanie NOO a či o zdržaní NOO rozhoduje zamestnanec povinnej osoby alebo určená osoba, resp. či o zdržaní NOO informuje FSJ zamestnanec povinnej osoby alebo určená osoba, ktorá zabezpečuje priebežný styk s FSJ.

G. Postup pri uchovávaní údajov podľa § 19 AML zákona

Povinná osoba je povinná uchovávať počas 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané v rámci vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom, pričom je povinná uchovávať údaje a písomné doklady aj dlhšie ako 5 rokov, ak o to písomne požiada FSJ.

H. Určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh v oblasti AML, ohlasovanie NOO a prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje priebežný styk s FSJ

Povinná osoba je povinná uviesť meno, priezvisko a pracovné zaradenie konkrétnej zodpovednej osoby, ak takouto osobou nie je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, pričom takáto osoba musí byť vedúcim zamestnancom, musí mať možnosť priamej komunikácie so štatutárnym orgánom a dozorným orgánom, a tiež musí mať prístup k informáciám a dokladom, ktoré povinná osoba získala pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

I. Spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje NOO

Povinná osoba musí zabezpečiť, že hlásenie o NOO nesmie obsahovať údaje o zamestnancovi, ktorý zistil NOO, ako aj povinnosť, že nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla ohlásením NOO alebo jej zdržaním, ak pritom zamestnanci postupovali dobromyseľne.

J. Obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s NOO

Plán vzdelávania by mal byť súčasťou programu a mal by obsahovať základnú osnovu, periodicitu a obsah odbornej prípravy zamestnancov, najmä ustanovenia príslušných zákonov, vnútorné predpisy, analýzu obsahu a súvislostí najčastejšie sa vyskytujúcich druhov interných hlásení o NOO, pričom by mal zahŕňať predovšetkým oboznámenie sa s AML zákonom, programom, poznatkami vyplývajúcimi z činnosti povinnej osoby, prípadne  dohliadajúceho orgánu.

K. Spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z AML zákona pre povinnú osobu

Povinná osoba je povinná určiť vlastný mechanizmus kontroly dodržiavania AML zákona a opatrení podľa programu, pričom by mal obsahovať určenie subjektu, ktorý kontrolu v rámci povinnej osoby vykoná, určenie kontrolných zodpovedností na všetkých stupňoch riadenia, čo bude predmetom kontroly, spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, zabezpečenie aktuálnosti získaných informácií, posudzovania obchodov, monitorovania klientov, hodnotenia a riadenia rizík, postupu posudzovania NOO a jej periodicitu.

Záver

Program vlastnej činnosti povinnej osoby by mal pre každú povinnú osobu predstavovať esenciálne spojenie medzi AML zákonom a z neho vyplývajúcich povinností s prihliadnutím na zvláštnosti predmetu činnosti každej povinnej osoby, pričom práve dôsledné plnenie zákonných povinností zo strany povinných osôb, je prostriedkom na dosiahnutie účelu AML zákona, ktorým je predchádzať legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

V prípade, ak povinná osoba svoje povinnosti vyplývajúce jej z AML zákona neplní alebo poruší, dopúšťa sa svojím konaním, resp. opomenutím konania, iného správneho deliktu, za ktorý AML zákon umožňuje FSJ uložiť povinnej osobe rôzne sankcie, či už vo forme peňažnej pokuty, povinnosti zdržať sa protiprávneho konania alebo odstrániť zistené nedostatky, sankcie zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt, ako aj podať podnet príslušnému orgánu na odobratie oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.