Prevádzkovanie online hazardných hier


Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný preukázať plnenie povinností ustanovených AML zákonom osobám povereným výkonom dozoru, ktorí overujú dodržiavanie povinností.


Podmienky prevádzkovania hazardných hier

Na Slovensku je od 01.03.2019 platný a účinný zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách, ktorý upravuje podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier, podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča, vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier, pôsobnosť obcí v oblasti hazardných hier, štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

Dodržiavanie povinností ustanovených AML zákonom

Podľa § 14 ods. 5 druhá veta zákona o hazardných hrách sú prevádzkovateľ hazardnej hry, jeho zamestnanci a iné osoby vykonávajúce činnosti potrebné na realizáciu hazardnej hry povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tzv. AML zákon).

Prevádzkovateľ hazardnej hry ako povinná osoba podľa AML zákona

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) AML zákona je prevádzkovateľ hazardnej hry povinnou osobou. Úrad pre reguláciu hazardných hier vykonáva dozor zameraný na dodržiavanie § 14 ods. 5 druhá veta zákona o hazardných hrách, pri ktorom overuje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa hazardnej hry, ako povinnej osoby, podľa ustanovení AML zákona.

Základná starostlivosť podľa § 10 AML zákona

Podľa § 10 ods. 1 písm. a) AML zákona, základná starostlivosť prevádzkovateľa hazardnej hry vo vzťahu k hráčovi zahŕňa okrem iného aj identifikáciu hráča a overenie jeho identifikácie.

Identifikácia hráča a overenie jeho identifikácie

Podľa § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona sa overením identifikácie hráča rozumie overenie údajov v doklade totožnosti a overenie podoby osoby s podobou v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov, ak takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti.

Zjednodušená starostlivosť podľa § 11 AML zákona

Ustanovenie § 11 sa na prevádzkovateľa hazardnej hry, ako na povinnú osobu podľa AML zákona nevzťahuje. Prevádzkovateľ hazardnej hry nie je oprávnený vykonávať vo vzťahu k hráčovi zjednodušenú starostlivosť.

Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie podľa § 14 AML zákona

Pri zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie prevádzkovateľ hazardnej hry vychádza z charakteru jednotlivých druhov prevádzkovaných hazardných hier a miesta ich prevádzkovania (napr. herňa, kasíno, stávková kancelária, internet) a z hodnotenia rizík podľa § 20a AML zákona.

Vypracovanie programu vlastnej činnosti podľa § 20 ods. 1 a 2 AML zákona

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ako povinná osoba, je povinný obsah programu vlastnej činnosti prispôsobiť charakteru jednotlivých druhov prevádzkovaných hazardných hier a miestu ich prevádzkovania (napr. herňa, kasíno, stávková kancelária, internet) a pri jeho vypracovaní vychádzať z hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a podľa druhu prevádzkovaných hazardných hier a miesta ich prevádzkovania.

Zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov podľa § 20 ods. 3 AML zákona

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný preukázateľne zabezpečiť, aby k programu vlastnej činnosti mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa AML zákona a aby plnenie úloh podľa tohto zákona mal zabezpečené pre všetky prevádzkované druhy hazardných hier a všetky miesta ich prevádzkovania (vrátane online priestoru).

Odborná príprava zamestnancov prevádzkovateľa hazardnej hry

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný preukázateľne zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na túto prácu pre všetky prevádzkované druhy hazardných hier a všetky miesta ich prevádzkovania (vrátane online priestoru).

Hodnotenie a riadenie rizík podľa § 20a AML zákona

Pri určovaní rizikových faktorov prevádzkovateľ hazardnej hry zohľadňuje okrem iného charakter prevádzkovaných druhov hazardných hier a miesto ich prevádzkovania; najmä spôsob prijímania vkladov a stávok (či sú anonymné alebo nie), výšku prijímaných vkladov a stávok, výšku a spôsob výberu vkladov a výplaty výhier (či je výber anonymný alebo nie).

Kontrola plnenia a dodržiavania povinností podľa AML zákona

Podľa § 29 ods. 7 AML zákona môže osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru vykonať kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona u prevádzkovateľa hazardnej hry na základe vzájomnej dohody spoločne s Úradom pre reguláciu hazardných hier. Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom vykonáva Finančná spravodajská jednotka.

Preukázanie plnenia povinností ustanovených AML zákonom

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný preukázať plnenie povinností ustanovených AML zákonom osobám povereným výkonom dozoru pri dozore zameranom na overenie dodržiavania § 14 ods. 5 druhá veta zákona o hazardných hrách, pri ktorom Úrad pre reguláciu hazardných hier overuje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa hazardnej hry, ako povinnej osoby, podľa ustanovení AML zákona.

Stanovisko Finančnej spravodajskej jednotky

Finančná spravodajská jednotka vydala v roku 2018 stanovisko k identifikácii a overeniu identifikácie klienta podľa AML zákona s vysvetlením, ako aplikovať v praxi ustanovenia AML zákona týkajúce sa identifikácie a overenia identifikácie klienta – fyzickej osoby, najmä vo vzťahu k novým technológiám.