Poskytovatelia služieb v oblasti virtuálnych mien


Poskytovatelia služieb v oblasti virtuálnych mien sú pri poskytovaní takýchto služieb zaradení medzi povinné osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona, len ak túto činnosť majú uvedenú v predmete podnikania.


Poskytovatelia služieb peňaženky a zmenárne virtuálnej meny

Poskytovatelia zmenárenských služieb poskytujúci výmenu medzi virtuálnymi menami a fiat menami, ako aj poskytovatelia služieb peňaženky, nepodliehali žiadnej povinnosti Európskej únie identifikovať podozrivé, resp. neobvyklé obchodné činnosti.

Teroristické skupiny preto mohli byť schopné prevádzať peniaze do finančného systému Európskej únie alebo v rámci sietí virtuálnych mien, zatajením prevodov alebo využívaním určitého stupňa anonymity týchto platforiem.

Implementácia V. Smernice EÚ do AML zákona

Novelou AML zákona účinnou od 01.11.2020, došlo k rozšíreniu taxatívne vymedzeného okruhu povinných osôb aj o právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce služby peňaženky virtuálnej meny a zmenárne virtuálnej meny (VASP – Virtual Asset Service Provider)

Získanie statusu povinnej osoby podľa AML zákona

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nadobúda status povinnej osoby zápisom predmetu činnosti (pre ktorý ho možno medzi povinné osoby zaradiť) do príslušného registra (napr. obchodný alebo živnostenský register SR) alebo do príslušnej komory (napr. Slovenská advokátska komora).

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nadobúda status povinnej osoby aj bez takého zápisu v prípade zahájenia výkonu činnosti, ktoré nemusia byť výslovne zapísané ako predmet podnikateľskej činnosti, ak táto činnosť zodpovedá zaradeniu medzi povinné osoby podľa AML zákona (napr. obchodovanie s drahými kovmi, či obchody v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 EUR v zmysle § 5 ods. 3 AML zákona).

Kritériá pre zaradenie VASP medzi povinné osoby

Existujú 2 základné kritériá, ktoré zakladajú postavenie podnikateľského subjektu ako povinnej osoby v zmysle § 5 AML zákona, a to:

 • činnosť podnikateľským subjektom deklarovaná,
 • činnosť podnikateľským subjektom fakticky vykonávaná, ktorá nie je uvedená v predmete podnikateľskej činnosti.

V prípade, ak má podnikateľský subjekt v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti, pre ktorý ho možno zaradiť medzi povinné osoby, je povinnou osobou v zmysle § 5 AML zákona bez ohľadu na to, či predmetnú činnosť fakticky vykonáva alebo nie, ak AML zákon neustanovuje inak.

Získanie oprávnenia v oblasti virtuálnych mien

Poskytovateľ služieb v oblasti virtuálnych mien môže podľa súčasnej právnej úpravy danú činnosť vykonávať iba za predpokladu, že má príslušné živnostenské oprávnenie, pričom na základe príslušného živnostenského oprávnenia osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby klientom (tretím osobám).

Poskytovaním služieb v oblasti virtuálnych mien sa rozumie najmä prevádzkovanie webových sídiel, či mobilných aplikácií umožňujúcich vykonávanie obchodov s virtuálnou menou (nákup virtuálnej meny za fiat menu a naopak), či prevádzkovanie/poskytovanie aplikácií alebo iných mechanizmov na držanie, ukladanie a prevod virtuálnej meny v mene ich klientov.

Vykonávanie činnosti v oblasti virtuálnych mien

Poskytovateľ služieb v oblasti virtuálnych mien musí disponovať jednak príslušným živnostenským oprávnením (zapísaný predmet činnosti v Živnostenskom registri SR) a zároveň musí danú činnosť aj reálne vykonávať, t.j. svoje služby poskytovať klientom (tretím osobám).

Povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona

Podmienkami naplnenia definície povinnej osoby podľa § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona sú nasledovné predpoklady:

 • príslušné živnostenské oprávnenie v zmysle Živnostenského zákona,
 • poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny alebo zmenárne virtuálnej meny klientom, ako predmet svojej podnikateľskej činnosti.

Na základe uvedeného, slovenská právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má predmetné živnostenské oprávnenie na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny alebo zmenárne virtuálnej meny, avšak túto službu žiadnym klientom reálne neposkytuje, nenapĺňa tak jeden z kľúčových predpokladov definície povinnej osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona.

Povinnou osobou je osoba iba v prípade, keď v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby v oblasti virtuálnych mien.

Správa vlastného majetku v oblasti virtuálnych mien

Za výkon podnikateľskej činnosti nie je možné považovať správu vlastného majetku, ak pri nej nedochádza k výkonu určitej podnikateľskej činnosti. Za výkon podnikateľskej činnosti v oblasti virtuálnych mien teda nemožno považovať nákup a predaj virtuálnej meny za fiat menu na burzách, držbu virtuálnej meny v peňaženke virtuálnej meny a podobne, ak daná osoba koná vo vlastnom mene (na vlastný účet) a s vlastným majetkom, t.j. využíva služby iných subjektov, ale sama žiadne služby tretím osobám neposkytuje.

Slovenské právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia poskytujúce služby v oblasti virtuálnych mien sú pri poskytovaní takýchto služieb zaradené medzi povinné osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona, len ak túto činnosť majú uvedenú v predmete podnikania, čiže majú na to živnostenské oprávnenie.

V opačnom prípade pôjde o protiprávne konanie, ktoré porušuje Živnostenským zákonom stanovenú povinnosť vykonávať určitú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, a zároveň bude zakladať deliktuálnu resp. trestnoprávnu zodpovednosť osoby za takéto konanie (neoprávnené podnikanie).

Hlavné povinnosti pre VASP ako povinnej osoby

 • vypracovať program vlastnej činnosti povinnej osoby,
 • identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu, a preukázať, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu ku klientovi, je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu,
 • vykonávať príslušnú starostlivosť vo vzťahu ku klientom,
 • posudzovať obchody a zisťovať možné neobvyklé obchodné operácie a vypracovať o výsledkoch posudzovania a zistenia účelu obchodov záznam,
 • odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ak už bol uzavretý, tak ho ukončiť, alebo odmietnuť vykonanie obchodu,
 • zdržať neobvyklú obchodnú operáciu,
 • ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu,
 • zachovávať mlčanlivosť o ohlásení neobvyklej obchodnej operácii,
 • spracovávať a uchovávať údaje,
 • plniť ďalšie povinnosti v zmysle AML zákona,
 • poskytnúť súčinnosť v rámci kontroly.