Overenie identifikácie klienta na diaľku


Primárnou povinnosťou pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu je spoľahlivá a dôveryhodná identifikácia a overenie identifikácie klienta.


Ako aplikovať v praxi ustanovenia AML zákona týkajúce sa identifikácie a overenia identifikácie klienta vo vzťahu k novým technológiám?

Podľa § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona overením identifikácie sa na účely AML zákona rozumie:

a) pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti (tzv. identifikácia klienta tvárou v tvár, face-to-face),

b) pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti s použitím technických prostriedkov a postupov, ak takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti (tzv. on-line identifikácia klienta bez jeho fyzickej prítomnosti).

Aký je hlavný cieľ V. AML Smernice?

Jedným z cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (tzv. V. AML Smernica) je presná identifikácia a overenie údajov fyzických osôb a právnických osôb z dôveryhodných zdrojov, ktoré sú dôležité pre boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu.

Aké sú základné spôsoby overenia identifikácie?

Primárnou povinnosťou pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu je preto spoľahlivá a dôveryhodná identifikácia a overenie identifikácie klienta zo strany povinných osôb, a to niektorým zo spôsobov ustanovených AML zákonom. Tieto spôsoby identifikácie možno rozdeliť do 3 základných typov:

  1. identifikácia klienta za jeho fyzickej prítomnosti (face-to-face),
  2. identifikácia klienta prostredníctvom technických prostriedkov a postupov (on-line identifikácia),
  3. prevzatie identifikačných údajov od banky alebo finančnej inštitúcie (prevzatie údajov).

Okrem identifikácie klienta tvárou v tvár AML zákon umožňuje využitie niektorých alternatívnych spôsobov identifikácie klienta na diaľku. V súvislosti s rozvojom informačných technológií, digitalizácie transakcií a platieb, ako aj dopytu zo strany klientov pri uzatváraní obchodných vzťahov na diaľku (on-line identifikácia klienta bez jeho fyzickej prítomnosti) sa s účinnosťou AML zákona od 15.03.2018 upravila možnosť identifikácie klienta aj prostredníctvom technických prostriedkov a postupov.

Týmito sa rozumejú softvérové riešenia vymedzené zabezpečeným digitálnym rozhraním umožňujúcim získavanie a prenos údajov, dokumentov a informácií prostredníctvom technických zariadení a ich následné spracovanie, a to účelným, ustáleným súhrnom na seba nadväzujúcich krokov pri identifikácii klienta.

Vzhľadom na súčasný vývoj trhu a technológii sa síce spôsob využitia tejto možnosti on-line uzatvárania obchodných vzťahov javí ako perspektívnejší, je potrebné mať na zreteli, že povinné osoby sú povinné zabezpečiť úroveň overenia obdobnú overeniu za fyzickej prítomnosti klienta.

Ako hodnotiť riziká AML/CFT vo vzťahu k novým technológiám?

Pred začatím používania uvedenej technológie je povinná osoba povinná zohľadniť okolnosti vykonávania obchodu a bezpečnostné riziká technológie, riziko klienta, daný spôsob môže použiť len pri produktoch a službách, ktoré sú vhodné a primerané, pričom povinná osoba je povinná pri kontrole preukázať, ako identifikovala, vyhodnotila a zmiernila rizikové faktory.

V praktickej činnosti povinnej osoby je potrebné klásť dôraz najmä na pravidelné hodnotenie rizík, systém kontrolných mechanizmov, odbornú prípravu príslušných zamestnancov, ako aj pravidelné vyhodnocovanie kvality, bezpečnosti a efektívnosti využívaného technického riešenia.

Z uvedeného vyplýva, že vyhodnotenie dôveryhodnosti použitých procesov identifikácie a overenia identifikácie osôb na diaľku vyplýva najmä z miery rizík, ktoré sú obvyklé s ohľadom na činnosť príslušnej povinnej osoby.

Podmienky využívania tohto druhu overenia identifikácie klienta upravuje Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2018 zo dňa 10. decembra 2018 k identifikácii a overeniu identifikácie klienta-fyzickej osoby, bez jej fyzickej prítomnosti prostredníctvom technických prostriedkov a postupov podľa AML zákona.