Národné hodnotenie rizík legalizácie


Riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu nie je vo všetkých prípadoch rovnaké, preto by sa mal pri jeho hodnotení používať holistický prístup založený na hodnotení rizík.


A. Hodnotenie rizík na úrovni Európskej únie

V zmysle čl. 6 IV. AML Smernice, Európska komisia vydala správu o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou, v ktorej riziká identifikuje, analyzuje a hodnotí na úrovni Európskej únie.

V predmetnej správe sa uvádzajú hlavné riziká pre vnútorný trh v širokej škále sektorov (finančné, ako aj nefinančné) a horizontálne oblasti zraniteľnosti, ktoré môžu ovplyvňovať dané sektory.

Z toho vychádzajú v správe predstavené zmierňujúce opatrenia, ktoré by sa mali realizovať na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni s cieľom odstrániť tieto riziká.

Za tým účelom sa navrhujú viaceré odporúčania pre rôzne subjekty podieľajúce sa na boji proti ML/FT.

B. Hodnotenie rizík na úrovni Slovenskej republiky

Slovenská republika uskutočnila I. kolo Národného hodnotenia rizika legalizácie a financovania terorizmu (NHR) za obdobie rokov 2011-2015, ktoré bolo v decembri 2017 ukončené, pričom projekt koordinovala Finančná spravodajská jednotka a na projekte spolupracoval 70 členný tím pozostávajúci z predstaviteľov MF SR, MS SR, GP SR, NBS, FR SR, SIS, MO SR, APZ v Bratislave a vybraných útvarov Prezídia Policajného zboru.

Významným prvkom celého procesu bolo zapojenie predstaviteľov Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD), ktorá Slovenskej republike poskytla nástroje na hodnotenie možností zneužitia produktov finančného a nefinančného sektora na účely ML/FT, s cieľom vytvorenia efektívnych stratégií a opatrení na eliminovanie, kontrolu a znižovanie identifikovaných rizík.

Výsledkom uvedeného procesu bolo vypracovanie záverečnej správy, ktorá predstavuje komplexný obraz o hrozbách a zraniteľných miestach národného systému vo vzťahu k ML/FT.

Na základe záverov správy z NHR, bol vypracovaný Akčný plán boja proti ML/FT, obsahom ktorého sú navrhované opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé rezorty a určené subjekty.

C. Hodnotenie rizík na úrovni povinných osôb

Povinnosť identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných rizikových faktorov a rizikových faktorov uvedených v prílohe č. 2. AML zákona, vyplýva aj povinným osobám, a to z ustanovenia § 20a ods. 1 AML zákona.

Rizikové faktory je povinná osoba povinná určiť najmä podľa typu klienta, účelu, pravidelnosti a dĺžky trvania obchodného vzťahu alebo príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu, typu produktu, hodnoty a spôsobu uskutočnenia obchodu a rizikovosti krajiny alebo zemepisnej oblasti, ku ktorej sa obchodné vzťahy alebo obchody vzťahujú.

Zároveň hodnotenie rizík musí obsahovať určenie spôsobov a druhov opatrení, na základe ktorých povinná osoba pri svojej činnosti riadi a zmierňuje riziká ML/FT, vykonáva vnútornú kontrolu a preveruje zamestnancov.

Hodnotenie rizík povinnej osoby predstavuje kľúčový proces zameraný na účinné riadenie rizík, pretože povinná osoba musí z neho pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a uplatňovaní opatrení vychádzať a o primeraných opatreniach rozhodovať vždy v kontexte celkových rizík ML/FT, ktorým je vystavená.