Koneční užívatelia výhod a primerané opatrenia


Základnou povinnosťou pre povinnú osobu vo vzťahu ku klientovi je identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie týchto informácií.


Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod

Povinnosť obligatórne zisťovať konečného užívateľa výhod pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi sa vzťahuje na povinné osoby od 15.03.2018, kedy nadobudla účinnosť novela AML zákona, pričom dovtedy platila pre povinné osoby povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi iba v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu.

Implementácia IV. AML Smernice

Požiadavka identifikovať konečného užívateľa výhod vychádzala zo IV. AML Smernice, ktorá vyžaduje, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty mali povinnosť získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o konečnom užívateľovi výhod a členský štát má zabezpečiť uchovávanie týchto informácií v niektorom z centrálnych registrov členského štátu.

Definícia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Konečným užívateľom výhod je teda akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa skutočne (reálne), t.j. fakticky (bez ohľadu na formálno – právny stav) podieľa na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, alebo združenia majetku a taktiež každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Primerané opatrenia na overenie informácií

Pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, sú povinné osoby povinné identifikovať konečného užívateľa výhod a prijať primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod.

Povinná osoba si sama určí v programe vlastnej činnosti, aké opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod vykoná a aké doklady, resp. dokumenty bude na overenie zistených informácií požadovať.

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Zaviedla sa povinnosť dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje, ktoré musí dotknutá právnická osoba uchovávať aj po dobu ďalších 5 rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Podmienkou zápisu vybraných právnických osôb (napr. obchodných spoločností, neziskových organizácií alebo nadácií) do príslušného registra, je aj uvedenie informácie o konečnom užívateľovi výhod vrátane údaju, ktorý zakladá jeho postavenie.

Člen vrcholového manažmentu

Ak nie je možné identifikovať konečného užívateľa výhod, to znamená že, ak žiadna fyzická osoba nie je konečným užívateľom výhod a teda tým „kto na konci dňa“ požíva hospodársky prospech z činnosti alebo podnikania, považujú sa za konečných užívateľov výhod u tejto osoby členovia jej vrcholového manažmentu.

Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Emitent cenných papierov

Ak právnická osoba je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (burza cenných papierov), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, tak za konečného užívateľa výhod sa považujú všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby.

Správca konkurznej podstaty a likvidátor

Správcovia konkurznej podstaty a likvidátori nie sú konečnými užívateľmi výhod, nakoľko konečný užívateľ výhod je fyzická osoba, ktorá „na konci dňa“ požíva hospodársky prospech z činnosti alebo podnikania.

Správcovia sú odmeňovaní podľa príslušných ustanovení zákona o konkurze a vyrovnaní.

Prokurista a vedúci zamestnanec

Novelou AML zákona od 01.09.2019 sa z definície členov vrcholového manažmentu vypustili prokurista, ako aj vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Po novom sa za členov vrcholového manažmentu považuje iba štatutárny orgán, alebo členovia štatutárneho orgánu.

Vedúci organizačnej zložky

Z dôvodu, že organizačná zložka nie je právnickou osobou, vedúci organizačnej zložky nie je štatutárom a jeho splnomocnenie je obmedzené len na veci, ktoré súvisia s organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby, ktorú riadi, konečný užívateľ výhod by v danom prípade boli členovia vrcholového manažmentu, ale iba v prípade nemožnosti zistenia konečných užívateľov výhod materskej spoločnosti.

Subjekt verejnej správy

Povinná osoba môže vykonať iba zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie alebo financovania terorizmu, ak klientom je subjekt verejnej správy.

Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod

Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity je povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sú subjekty povinné uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších 5 rokov od zániku tohto postavenia.