Finančné inštitúcie a plnenie povinností


Pri uplatnení základnej starostlivosti finančná inštitúcia nesmie vstúpiť do obchodného vzťahu s klientom, kým spoľahlivo nezistí všetky relevantné okolnosti týkajúce sa klienta.


Finančné inštitúcie ako povinné osoby

Za povinné osoby sa podľa § 5 ods. 1 písm. b) AML zákona považujú obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, finančný agent a finančný poradca, okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením.

Program vlastnej činnosti

Program vlastnej činnosti je nevyhnutné aktualizovať najmä pri zmene relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, pri zmenách týkajúcich sa vlastného výkonu činnosti a druhov obchodov, pred zahájením používania nových inovatívnych technológií a softvérových riešení pri poskytovaní produktov a služieb (napr. identifikácia a overovanie identifikácie klienta na diaľku) ako aj pri zmenách organizačného usporiadania finančnej inštitúcie, ak táto zmena môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Vykonanie obchodu nad 1.000 EUR

Ak nejde o prípad podľa odseku § 10 ods. 2 AML zákona, finančná inštitúcia je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1.000 EUR.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Jednou zo zásadných povinností finančnej inštitúcie v rámci výkonu základnej starostlivosti je podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) AML zákona identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 6a AML zákona a následná evidencia identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) AML zákona a prijatie primeraných opatrení na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku.

Primerané opatrenia na overenie informácií

Ak je konečný užívateľ výhod identifikovaný ako člen vrcholového manažmentu, teda štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, finančná inštitúcia by mala prijať odôvodnené opatrenia na overenie totožnosti fyzickej osoby, ktorá zastáva pozíciu vrcholového riadiaceho pracovníka a zároveň by mala evidovať takéto záznamy o prijatých opatreniach, ako aj možných problémoch, ktoré sa vyskytli počas takéhoto procesu overovania.

Pri uplatnení základnej starostlivosti finančná inštitúcia nesmie vstúpiť do obchodného vzťahu s klientom, kým spoľahlivo nezistí všetky relevantné okolnosti týkajúce sa klienta (vrátane zistenia konečného užívateľa výhod a primeraných opatrení na overenie tejto informácie), ako aj klientom predpokladaný charakter obchodovania, resp. podnikania alebo jeho inej činnosti.

Poznaj svojho klienta (Know Your Customer)

Zamestnanci zodpovední za oblasť AML/CFT musia poznať svojich klientov a ich bežnú obchodnú, podnikateľskú alebo inú činnosť.

Na základe získaných informácií sú potom zamestnanci finančnej inštitúcie a ich priami nadriadení schopní počas existencie obchodného vzťahu finančnej inštitúcie s klientom posúdiť každý pokyn klienta na nakladanie s majetkom klienta, ktorý je predmetom poskytovania regulovanej služby alebo vykonávanej činnosti zo strany finančnej inštitúcie, v porovnaní s očakávaným správaním tohto klienta. Zohľadňujú pritom okolnosti, ktoré môžu naznačovať zmenu charakteru podnikania klienta alebo zmenu jeho obvyklej činnosti a primerane tieto skutočnosti overujú.

Presadzovanie a dodržiavanie všetkých uvedených postupov a pravidiel (identifikácia a overovanie identifikácie, napĺňanie konceptu KYC) poskytuje okrem rozoznávania neobvyklých obchodných operácií a minimalizácie rizika legalizácie a financovania terorizmu aj ochranu pred podvodmi.

Identifikácia a overenie identifikácia klienta na diaľku

Finančné inštitúcie môžu identifikovať a overovať identifikáciu klienta – fyzickej osoby na diaľku použitím technických prostriedkov alebo postupov, pričom podľa § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona výsledok takto vykonanej identifikácie a jej overenia musí byť na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti obdobná identifikácii a jej overeniu za fyzickej prítomnosti, t.j. výsledok identifikácie a overenia identifikácie fyzickej osoby bez jej fyzickej prítomnosti – či už využitím biometrických alebo iných porovnateľných údajov musí byť stav, aby finančná inštitúcia mala istotu v tom, že fyzická osoba, s ktorou komunikuje a s ktorou chce vstúpiť do obchodného vzťahu, resp. pre ktorú chce povinná osoba vykonať finančné sprostredkovanie, je tou osobou, za ktorú sa v skutočnosti vydáva.

Získanie autentických biometrických údajov

Predpokladom teda je získanie autentických biometrických údajov alebo iných porovnateľných údajov identifikovaním klienta – fyzickej osoby a ich dôveryhodné overenie.

Získanie iných porovnateľných údajov

Prostredníctvom technického prostriedku sa získavajú/prenášajú údaje, dokumenty a informácie, ktoré môžu byť vyhodnocované opäť technickým prostriedkom, ale aj  postupom (napr. vyškolený zamestnanec, ktorý preveruje, či nedošlo ku krádeži/zneužitiu identity), prípadne kombináciou oboch.

Prenášané údaje, dokumenty a informácie môžu mať podobu biometrických údajov alebo iných porovnateľných údajov (t.j. iných ako biometrických). Slovné spojenie „iné porovnateľné údaje“ je potrebné interpretovať ako súbor údajov, ktoré okrem biometrických údajov alebo v kombinácii s nimi preukazujú a potvrdzujú identitu klienta.

Tieto musia byť zvolené v takej kombinácii, aby bola zabezpečená dôveryhodnosť overenia. Ako príklad iných porovnateľných údajov môžeme uviesť vyhodnotenie IP adresy, GPS polohy, ochranné prvky na dokumentoch, prepojenie na registre, vyhodnotenie používaného zariadenia, prezentácia unikátneho údaja doručeného vopred bezpečným spôsobom klientovi, údaje obsiahnuté v elektronickej kópií potvrdenia o vedení účtu alebo výpise z bankového účtu vedeného v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ktorého majiteľom je klient.

Vhodnosť dodávateľa technického prostriedku

Za zvolené technické prostriedky, vrátane samotného vyhodnotenia, či je zvoleným technickým prostriedkom možné a vhodné vykonať identifikáciu a jej overenie, a taktiež za postupy identifikácie a jej overenia, zodpovedá povinná osoba. Ak je táto technológia od externého dodávateľa, musí povinná osoba vyhodnotiť aj vhodnosť dodávateľa. Povinná osoba zároveň musí dokumentáciu k riadnej identifikácii evidovať a dohľadu riadne preukázať. Finančná inštitúcia musí osobu, ktorá vykonáva identifikáciu klienta bez jeho fyzickej prítomnosti, riadne vyškoliť v oblasti AML a v oblasti identifikovania podozrivých situácií použitím technického prostriedku a postupov.

Zabezpečenie vykonania prvej platby

Centové platby (penny payments, penny drop alebo bank account verification) je možné využiť len ako ďalšie, resp. dodatočné opatrenia na účely plnenia AML/CFT povinností v rámci zvýšenej starostlivosti podľa § 12 ods. 2 AML zákona.

Centové platby sú prijaté od klienta na účet finančného agenta jednorazovo a následne bezodkladne prevedené naspäť na účet klienta, a teda ich účelom je len získanie informácií potrebných na identifikáciu fyzickej osoby a jej overenie podľa AML zákona.

Tieto platby nie sú považované za platby, ktorých prijatie je v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania zakázané, za predpokladu, že takýto tok peňažných prostriedkov je preukázateľne používaný iba ako technické riešenie na identifikáciu fyzickej osoby a jej overenie na diaľku – bez jej fyzickej prítomnosti v súlade s relevantnými ustanoveniami AML zákona.

Stanovisko Národnej banky Slovenska

Definície technického prostriedku a postupu sú uvedené v čl. 1 ods. 4 písm. a) a b) stanoviska NBS č. 1/2018 k identifikácii a overeniu identifikácie klienta – fyzickej osoby, bez jej fyzickej prítomnosti prostredníctvom technických prostriedkov a postupov podľa AML zákona. Finančné inštitúcie sa pri identifikácii a overení identifikácie klienta bez jeho fyzickej prítomnosti riadia vyššie uvedeným stanoviskom NBS a usmerneniami orgánu EBA (Európsky orgán pre bankovníctvo).