Doklady totožnosti podľa právneho poriadku SR


Doplnkové doklady totožnosti sú len sekundárne alebo podporné doklady, ktoré sa môžu použiť ako ďalšie doklady popri doklade totožnosti, na overenie údajov v ňom uvedených.


Za doklad totožnosti sa podľa právneho poriadku SR považuje:

A. Občiansky preukaz (zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch)

B. Cestovný doklad (zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch)

  • cestovný pas
  • diplomatický pas
  • služobný pas
  • náhradný cestovný doklad
  • cestovný doklad cudzinca
  • náhradný cestovný doklad EÚ
  • iný doklad

C. Povolenie na pobyt cudzinca (zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov)

D. Preukaz poslanca NR SR alebo preukaz člena vlády

E. Služobný preukaz sudcu alebo prokurátora

F. Preukaz žiadateľa o azyl, ktorý slúži ako doklad totožnosti na čas konania o udelenie azylu; následne cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, sa vydáva doklad o pobyte (zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle)

Za doklad totožnosti sa podľa právneho poriadku SR nepovažuje:

A. Vodičský preukaz

B. Zbrojný preukaz

C. Karta poistenca

D. Preukaz študenta

E. Rodný list

F. Platobná karta

Tieto doklady sa nepovažujú podľa právneho poriadku SR za doklad totožnosti, sú to len sekundárne alebo podporné doklady, ktoré sa môžu použiť ako ďalšie doklady popri doklade totožnosti, na overenie údajov v ňom uvedených.